17 ม.ค. 2556

หน่วยสิ่งมีชีวิติ

เทดโนโลยีสารสนเทส

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3ส่วนนี้

8 พ.ย. 2555

ประวัติส่วนตัว

:นางสาว ณิยภัสร์ ลาดกระโทก
:คบ.1  เอกชีววิทยา  หมุ่ 1
:รหัสนักศึกษา 554152006
:คติประจำใจไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มต้น
:กิด วันที่24 กุมภาพันธ์ 2537
:สีที่ชอบ สีฟ้า
:ชอบทะเล และน้ำตก
:ชอบกินแกงส้ม( กุ๊กไก่ )
ไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มต้น